Rólunk Alapszabály Programok Fotogaléria Kapcsolat    
 

POLGÁRI TÁRSULÁS ALAPSZABÁLYZATA

a polgárok társulásáról szóló 83/1990 sz. törv.gyűjt.-be foglalt törvény, ill. a későbbi módosítások értelmében


I. cikkely
Alapvető rendelkezések

 1. Megnevezés: Lehár Ferenc Polgári Társulás / Občianske združenie Franza Lehára
 2. A társulás székhelye: Komárom – Őrsújfalu / Komárno – Nová Stráž, Strážna ul. 2, 94504
 3. A társulás természetes és jogi személyek önkéntes, politikamentes, ill. nem nyereségorientált érdekszövetsége.
 4. A társulás független, jogi személyiséggel rendelkező szervezet, mely tevékenységét Szlovákia Alkotmányával, valamint a vonatkozó jogszabályokkal összhangban végzi.
 5. A társulás további, Szlovákiában és külföldön hasonló célokat szem előtt tartó szervezetekkel való kapcsolatában független egységként léphet fel.
II. cikkely
A társulás célja ill. tevékenysége

 1. A társulás célja a kultúra, az oktatás, a kreativitás ösztönzése, valamint a polgárok könyvtári-, információs-, valamint olvasási készségének támogatása kulturális és társadalmi-, ill. oktatási és képzési tevékenységek szervezése formájában. A társulás szándékában áll anyagi, műszaki és finanszírozási feltételek megteremtése Komárom (Komárno), ill. a környező régió polgárai – kortól és szociális helyzettől függetlenül – kulturális-, információs-, oktatási-, kulturális és társadalmi-, ill. oktatási és képzési szükségleteinek kielégítése céljából. A társulás külön célja a lehári hagyomány ápolása szülővárosában, Lehár munkásságának, az operett terén végzett világhírű tevékenységének, az életéből és munkásságából vett történeteknek a bemutatása a következő generáció számára klubtevékenység keretén belül. A kultúrtevékenység fejlesztése határokon átívelő projektek által Szlovákia, Magyarország, Csehország és Ausztria régióinak bevonásával.
 2. A társulás céljai túlnyomó részt az alábbi formában kerülnek megvalósításra:
  1. Elsősorban a kulturális értékek célzott közvetítésére, az olvasói tudat alakítására, a gyermekek és az ifjúság kulturális, társadalmi és műveltségi látókörének bővítésére, a nyilvánosság kultúrörökséghez való hozzáférésének megvalósítására irányuló kulturális és társadalmi rendezvények megvalósítása, külön hangsúlyt fektetve Komárom szülöttjének, a világhírű operettszerzőnek, Lehár Ferencnek életére és munkásságára.
  2. Szabadidős programok, valamint alkotó munkásságra buzdító tevékenységek szervezése – pl. zenei klubok, megbeszélések, vetélkedők, stb.
  3. olyan feltételek megteremtése, melyek mellett az emberek Lehár Ferenc zenei munkásságát nem csupán csodálhatják, hanem szórakozhatnak is mellette, a Lehár zenéjét kedvelők ezt az örökséget szívükben megőrizhessék-, ill. azok számára, akiknek ez a zenei irányzat ismeretlen, lehetőség biztsosítása annak megismerésére. Egyéni célként tűztük ki a tipikus közép-európai operett szellemiségének tejesztését , ill. annak a társadalom általi, határokon átívelő baráti együttműködés során történő megerősítését.
  4. Szlovákiai, valamint külföldi állami, ill. nem állami intézményekkel való együttműködést, a hasonló irányultságú polgári társulások, alapítványok, további szervezetek szintjén való kölcsönös támogatás és tevékenységben való részvételt.
III. cikkely
Tagság

 1. A társulás tagjai természetes, ill. jogi személyiséggel rendelkező társaságok lehetnek, melyek a társulás alapszabályzatával, ill. céljaival egyetértenek. A társulás tagjai más országok állampolgárai, ill. külföldi székhellyel rendelkező jogi személyiséggel bíró társaságok is lehetnek.
 2. A tagságba való felvételről – írásos jelentkezés alapján - a társulás elnöksége dönt.
 3. A tagság kezdetének a taggá való felvétel időpontja minősül.
 4. A tagság megszűnésének módja:
  1. Kilépéssel – a tag társulásból való kilépéséről szóló írásos felmondásának az elnökséghez való kézbesítése napjával.
  2. Kizárással – a tagság az elnökség kizárással kapcsolatos határozatának napjával, a tag halálával, ill. a jogi személy megszűntével, ill. a társulás megszűntével szűnik meg.
IV. cikkely
A tagok jogai és kötelezettségei

 1. A tag jogosult:
  1. A közgyűlésen való részvételre, valamint az azon való szavazásra.
  2. A társulás tevékenységében való részvételre.
  3. A társulás elnökségébe való választásra és megválaszthatóságra.
  4. Javaslat, indítvány, panasz, ill. kérelem társulás statutáris szerve felé való benyújtására.
  5. A társulás elnökségének határozatáról, valamint a tervezett tevékenységekkel kapcsolatos informáltságra.
  6. A társulásban szerzett információkat és ismereteket kizárólag a polgári társulás előnyére használhatja fel.
 2. A tag köteles:
  1. A törvényi előírások, ill. Szlovákia többi általános érvényű jogszabályának, valamint a társulás alapszabályzatának betartására.
  2. A társulás elnöksége által hozott határozatok betartására.
  3. A társulás tevékenységében való aktív részvételre.
V. cikkely
A társulás szervei

A társulás szervei az alábbiak:
 1. A TÁRSULÁS KÖZGYŰLÉSE
 2. A TÁRSULÁS ELNÖKSÉGE
 3. AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG
VI. cikkely
A Társulás közgyűlése

 1. A Társulás közgyűlése a társulás legfőbb szerve, a társulás összes tagja alkotja.
 2. A Társulás közgyűlése:
  1. Jóváhagyja a társulás alapszabályzatának módosításait ill. kiegészítéseit,
  2. Megválasztja, ill. visszahívja az elnökségi tagokat,
  3. Megválasztja, ill. visszahívja az ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG TAGJAIT
  4. Jóváhagyja a tevékenységi tervezetet, a költségvetést, a gazdálkodással kapcsolatos éves jelentést,
  5. Dönt a társulás további alapvető kérdéseiben,
  6. Határoz a társulás feloszlatását illetően.
 3. A közgyűlés ülését az elnökség igény szerint hívja össze, évente legalább egy alkalommal. Az elnökség abban az esetben hívja össze a közgyűlést, ha azt a tagok legalább 20%-a kérvényezi. A közgyűlés akkor döntésképes, ha a tagok több mint fele jelen van. A közgyűlés határozata alapvetően nyilvános, ill. abban az esetben hatályos, ha azt a jelen lévő tagok szavazati többséggel jóváhagyják. A személyzetet illető kérdésekben megejtett szavazás titkos lehet.
VII. cikkely
A Társulás elnöksége

 1. A társulás elnöksége a társulás végrehajtó szerve, tevékenységével a közgyűlésnek tartozik elszámolással. A közgyűlés ülései közé eső időszakban irányítja a társulás tevékenységét.
 2. Az elnökség legalább három tagból áll (elnök, alelnök, titkár), hivatali idejük 3 év. Évente legalább kétszer ülésezik, egyébként olyankor, ha a jogosult személy az elnökséget összehívja. Az ülés összehívása, ill. és irányítása az elnök feladata, távollétében pedig ezt a feladatot az alelnök látja el.
 3. Az elnökség akkor döntésképes, ha a tagok több mint fele jelen van. Határozattal dönt, melyet a jelen lévő tagok szavazati többséggel szavaznak meg, azonos számú szavazat esetén az elnök szavazata, annak távollétében az alelnök szavazata a döntő.
 4. Az elnökség elsősorban:
  1. Tagjai közül megválasztja, ill. visszahívja az elnököt és az alelnököt.
  2. Összehívja, ill. tartalmi szempontból előkészíti a közgyűlés tanácskozását.
  3. Kidolgozza a társulás tevékenységének tervezetét, a tevékenységről szóló jelentést, a költségvetési javaslatot valamint a társulás gazdálkodásáról szóló jelentést.
  4. Határoz a társulás tagjának felvételéről, ill. kizárásáról.
  5. Határoz a társulás megszűntéről abban az esetben, ha a közgyűlés három hónapon túl sem ülésezik, hogy határozzon a társulás megszüntetéséről.
  6. Kijelöli a felszámolót a társulás felszámolása esetén.
VIII. cikkely
A Társulás statutáris képviselője

 1. A Társulás statutáris képviselője az elnök, akit távolléte esetén az általa megbízott elnökségi tag képvisel. Megválasztása 3 éves időtartamra szól.
 2. Az elnök hívja össze, ill.irányítja az elnökség üléseit.
IX. cikkely
Ellenőrző bizottság

 1. A ellenőrző bizottság a társulás felügyeleti szerve, tevékenységével a közgyűlésnek tartozik elszámolással.
 2. Az ellenőrző bizottságban való tagság összeegyeztethetetlen az elnökségi tagsággal.
 3. Az ellenőrző bizottság három tagból áll, akik maguk közül választják az elnököt. Az ellenőrző bizottság évente legalább egy alkalommal ül össze. Az ellenőrző bizottság ülését az ellenőrző bizottság elnöke hívja össze. Az ellenőrző bizottság abban az esetben határozatképes, ha a tagok több, mint fele jelen van. A határozat abban az esetben hatályos, ha a jelen lévő tagok szavazati többséggel szavaztak mellette, azonos számú szavazat esetén az elnök szavazata a döntő.
 4. Az ellenőrző bizottság:
  1. Ellenőrzi a társulás gazdálkodását, figyelmezteti az elnökséget az esetleges hiányosságokra, valamint azok megszüntetésére irányuló javaslatokat terjeszt be az elnökségnek,
  2. Felügyeli az alapszabályzat, valamint a belső szabályzat betartását.
X. cikkely
A társulás gazdálkodása

 1. A társulás ingó-, ill. ingatlan vagyonnal gazdálkodik.
 2. A vagyon erőforrásai az alábbiak:
  • a tagok önkéntes hozzájárulásai,
  • természetes személyek által felajánlott ajándékok,
  • Támogatások és juttatások belföldi, ill. külföldi jogi személyektől,
  • állami-, ill. önkormányzati szervek és szervezetek által felajánlott támogatás,
  • a társulás céljainak teljesítése során folytatott tevékenységből befolyó bevételek,
  • reklám, ill. promóciós tevékenység.
 3. A gazdálkodás a jóváhagyott költségvetés értelmében folyik. A gazdálkodásért az elnökség felel.
 4. Minden megszerzett pénzeszköz, valamint az anyagi, ill. a nem anyagi javak a társulás, mint egység vagyonát képezik.
 5. Szerződéses viszony alapján a társulás használhatja az állam, vagy további szervezetek vagyonát.
 6. A társulás kihasználatlan anyagi eszközei az év végén átvitelre kerülnek a következő időszakra.
XI. cikkely
A társulás megszűnése

 1. A társulás önkéntes feloszlatással/végelszámolással, ill. további társulással való egyesüléssel szűnik meg. A megszüntetésről a közgyűlés határoz szavazati többséggel.
 2. Ha a társulás feloszlatással szűnik meg, az elnökség felszámolót jelöl ki.
 3. A társulás felszámolásakor elsősorban törlesztésre kerül a társulás minden adóssága. Felszámolás esetén a vagyon átruházható egy további, hasonló irányultságú társulásra, alapítványra, jogi személyre, valamint közhasznú ill. jótékonysági, humánus célra.
XII. cikkely
Záró rendelkezések

 1. Ezen alapszabályzat a közgyűlés általi jóváhagyás napján lép hatályba.
 2. A társulás a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumban történő bejegyzés napjával jön létre.
 3. Jelen alapszabályzatban nem érintett kérdések terén a 83/1990 törv.gyűjt.be foglalt, a polgárok társulásáról szóló törvény rendelkezése a későbbi módosítások értelmében, ill. egyéb általános hatályú jogszabályok alkalmazandóak.

Szponzoraink